Vision

 • Frivilligcenter ska bidra till att öka livskvaliteten för både frivilliga och
  de som är mottagare av tjänsterna.
 • Vara en central kontaktpunkt som främjar social gemenskap, delaktighet, mångfald, inkludering och nätverksbyggande.
 • Frivilligcenter erbjuder personligt bemötande för att stödja och uppmuntra personer som söker kontakt och vill berika sina liv genom social gemenskap.

Vi vill underlätta för de som vill bidra till samhället men som ännu inte hittat något sätt att göra det på. Vi vill ta vara på människors intressen och kunskaper. Stimulera till ”frivilligt socialt arbete” och engagera människor till frivilligt ideellt arbete för att vara ett komplement till andra frivilligorganisationer, näringsliv och offentlig verksamhet. Ett Frivilligcenter bidrar till delaktighet i samhället, demokratisk utveckling och är en del av det förebyggande folkhälsoarbetet.
Vi sätter guldkant på Kungsbacka!

Värdegrund

 1. Frivilligcenters utgångspunkt är att människor behöver gemenskap, ensamhet är ofta ofrivillig.
 2. Alla människor har någonting att ge.
 3. Varje människa är unik och har lika värde.
 4. Varje människa har rätt till god hälsa och livskvalité.
  Baserat på forskning så ser vi att ett personligt samtal med någon på Frivilligcenter kan bidra till bättre välmående och hälsa, så att man inte längre behöver kontakta vården, på så vis bidrar vi till att avlasta vård och biståndsarbete.
 5. Vi bemöter varandra med ömsesidig respekt. Ett gott bemötande är en grundsten och är mer än en trivselfråga, det handlar om kvalitet och att bygga tillit och långsiktighet.

Policy

Dessa punkter utvecklas löpande i föreningen, tillsammans med kommunen.

 1. Frivilligcenter är en fristående ideell organisation som verkar helt utan vinstintresse och som är politiskt och religiöst obundet.
 2. Frivilligcenter är öppet för alla.
 3. För att vara engagerad på Frivilligcenter krävs inget medlemskap, varken för frivillig eller för mottagare. Dock krävs det medlemskap för förening eller företag som önskar lämna uppdrag till Frivilligcenter.
 4. Frivilligcenter GoKungsbacka är medlem i Sveriges Frivilligcentraler.
 5. Frivilligcenter deltar i nätverket för Frivilligcenter i Halland och runt Göteborg. Vår verksamhetsledare deltar även i nätverket för frivilligsamordnare.
 6. Frivilligcenter vill stimulera till Frivilligt Socialt Arbete och engagera människor till frivilligt ideellt arbete för att vara ett komplement till andra frivilligorganisationer, näringsliv och offentlig verksamhet.
 7. Frivilligcenter ska arbeta aktivt för en mångfald.
 8. Uppdrag ska utföras med ömsesidig respekt mellan frivillig och mottagare samt med beaktande av avgivet tystnadslöfte.
 9. Det är mottagarens behov och önskemål som ska styra innehållet i uppdraget och det ska utföras i enlighet med Frivilligcenters grundidéer, värdegrund och policy.
 10. En anmäld frivillig till Frivilligcenter, benämns KungsVän, måste genomgå introduktionsutbildning för att självständigt få utföra uppdrag. Detta för att kvalitetssäkra och skapa förutsättningar för långsiktighet.
 11. Frivilligcenter ansvarar för introduktionsutbildning för riktade utbildningar, fortbildningar samt individuellt stöd och uppmuntran till den frivilliga samt uppdragsgivare.
 12. Frivilliga insatser är oavlönade och är att betrakta som ett frivilligengagemang. De bygger på en ömsesidig överenskommelse och utgör alltså ingen anställning.

Uppdraget

Varje år beslutas vilket/vilka uppdrag som ska prioriteras.

 1. Informera och stödja utveckling av ”frivilligt socialt arbete”.
  Samverka med andra frivilligorganisationer som arbetar med ”frivilligt socialt arbete.
 2. Stimulera enskilda att göra frivilliga insatser riktade till människor som har behov av gemenskap, stöd eller hjälp.
 3. Stimulera till insatser för grupper och föreningar.
 4. Stödja, handleda, utbilda och uppmuntra frivilliga.
 5. Uppmuntra till gemenskap i nätverk och vara en mötesplats mellan människa och organisation inom frivilligsektorn.
 6. Uppföljning och utvärdering av verksamheten.